Faculty Members

 

    PRANAVANANDA VIDYAMANDIR & GAIRIK

 

TEACHERS’ LIST WITH QUALIFICATION (Update –.2017 )

Sl. No.

Teacher’s Name

Designation

Qualification

1

SURITA MUKERJI

Principal

M.A. B.Ed.

2

BASANTI KUMARI

AsstTeacher

M.A.

3

SAHELI MUKHERJEE

-do-

M.A. B.ED. 

4

SURAVI PANJA

-do-

M.A. B.ED.

5

SANDIPA BHATTACHARYA MCA,MTECH

7

SWAPNA  DUBEY

-do-

M.SC

8

SARIKA KHAN

-do-

M.A. B.ED

9

SAGARIKA DEBNATH DAS

-do-

M.A.    P.T.T.

10

PUJA SARKAR DAWN

-do-

M.A. 

11

DEBDATTA MUKHERJEE

-do-

M.A.B.ED.

12

SOMA SUKUL CHATTERJEE

Asstt. Teach

M.Sc. B.ED.

13

DEBJANI SARKAR

-do-

M.A. B.ED.

14

MEENA CHATTARAJ

-do-

M.Sc. B.Ed

15

DEBJANI ROY

-do-

M.A

16

INDRANI BHATTACHARJEE

-do-

M.A. Sr.T.T.

17

MOON MOON  MUKHERJEE

-do-

M.A. 

18

CHITRA BANERJEE

-do-

B.A. B.Ed.

19

ARCHANA MONDAL

-do-

M.Sc. B.Ed.

20

KAKOLI MUKHERJEE

-do-

M.A. M.T.T.

21

SANJIB MUKHERJEE

-do-

B.Sc. PGDCA, DSM, CIC, PGDIT

22

PRAKASH  PATRA

-do-

M.A.

23

MAMATA BISWAS

-do-

B.A.

24

SONALI BASU

-do

B.Sc. B.ED

25

GANGA DEVI BARUA

-do-

M.Sc. B.Ed

26

KOUSHIK DAS

-do-

M.A. B.ED

27

SONALI CHAKRABORTY

-do-

M.A. B.ED.

28

NABANITA CHAKRABORTY

-do-

M.SC. M.TECH

29

RIYA ROY

-do-

M.SC

30

SANDIPAN SEN

-do-

M.A.B.ED.

31

KRISHNA CHATTERJEE

-do-

B.A. B.ED

32

TANUSHREE DASGUPTA

-do-

B.SC.PGDCA, B-Level (DOEACC), M.Sc (IT)

33

OMPRAKASH KARMAKAR

-do-

B.A. CHITRA VISHARAT

34

RABI LOCHAN SHIT

-do-

M.Sc. B.Ed.

35

JAYASHREE SINHA

-do-

B.Sc (Hons) (PGDCA)

36

SUMITA GHOSH

-do-

B.Sc. (H)  B.Ed.B.LIB.

37

 

 

 

38

APARNA MONDAL

-do-

M.Sc. B.Ed

39

SMRITIKANA CHATTERJEE

-do-

M.Sc. Sr.T.T.

40

SHAMPA CHATTERJEE

-do-

M.A. B.Ed.

41

TULIKA SENAPATI

-do-

M.A. B.Ed

42

SUMANA DASGUPTA

-do-

M.A. B.ED.

43

 

 

 

44

RUPALI SARKAR

-do-

M.A. B.Ed.

45

CHANDANA ROY

-do-

M.A. B.Ed.

46

DIPANITA SAMANTA

do

M.LIB

47

 

 

 

48

HARSHA SAHU KARMAKAR

-do-

M SC.I. T.

49

INDRANI GUPTA SARKAR

-do-

M.A. B.Ed.

50

MITA JOY BISWAS

-DO-

M.Sc. B.Ed

51

RENU RAI

-do-

M.A. B.ED. PH.D

52

ANNAPURNA SHUKLA

-do-

M.A. B.ED

53

SURANJAN SEN

-do-

M.SC.

54

PARESH CH.GHOSH

-do-

B.Com, B.P.Ed.,

55

NABANITA NAG

-do-

B.A. B.P.Ed.

56

ARUNDHATI BANERJI MITRA

-do-

M.A. B.ED.

57

SOMA CHATTARAJ

-do-

M.A. B.ED. B.LIB.

58

SHARMISHTHA MAJUMDER

-do-

M.A.

59

JAYEETA GUPTA

MSC(TECH)

60 ANJELISHA MISHRA MA,B.ED
61 MAHUA MONDAL MA,B.ED
62 MADHULINA JHA  B.A. B.ED.
63 DIPANWITA SINGHA M.COM
64 POULAMI DAS MA,B.ED

65

 SAIKAT MUKHERJEE

 

 B.TECH